Toàn bộ 26 video bài học của Gà EXCEL

Bài mở đầu: Excel là gì? Tại sao lại là Excel: https://youtu.be/LC19SdKG4_c

Bài 01: Các Thao Tác Với File Excel: https://youtu.be/t-RLqZ-FZuo

Bài 02: Nhập liệu và làm quen các TP trong Excel: https://youtu.be/YUQODIm2hrE

Bài 03: Nhóm các hàm tính Tổng SUM_SUMIF_SUMIFs: https://youtu.be/RXj9T-wSZWk

Bài 04: Nhóm các hàm đếm (Count, CountA, CountBlank,CountIFs): https://youtu.be/yHLGXACgTU0

Bài 05: Hàm Điều kiện IF và hàm Logic AND OR: https://youtu.be/_41-_Q6_LsE

Bài 06: Các hàm xử lý chuỗi (Left, Right, Mid, Search,...): https://youtu.be/olnU9t2Dr4Y

Bài 07: Hàm Tìm kiếm VLookup và Hlookup: https://youtu.be/zlVq9bUpbyc

Bài 08: Các hàm quan trọng khác: https://youtu.be/6ZqfZ5JFuTA

Bài 09: Lọc và sắp xếp (Sort, Filter, Advanced Filter): https://youtu.be/gmGNVd8V8Mg

Bài 10: Định dạng cell (Format Cell): https://youtu.be/clQeM5k0XP0

Bài 11: Định Dạng có điều kiện (Conditional formatting): https://youtu.be/v-lfPgj2prU

Bài 12: Copy thông minh với Paste special: https://youtu.be/4GDYTDq2QbU

Bài 13: Các kỹ năng khác (Flash Fill/Remove duplicate,..): https://youtu.be/s54HDvaqg2I

Bài 14: Các thủ thuật hay (1/4): https://youtu.be/z2IW7FrpVLs

Bài 15: Các thủ thuật hay (2/4): https://youtu.be/Amdxvm6OJz4

Bài 16: Các thủ thuật hay (3/4): https://youtu.be/w2FXwxWYYcc

Bài 17: Các thủ thuật hay (4/4): https://youtu.be/Mh7pkYVP3tk

Bài 18: Vẽ biểu đồ: https://youtu.be/NpFOpCK8SPk

Bài 19: Toàn bộ về in ấn: https://youtu.be/Vf1Lt4gYqn0

Bài 20: Pivot tabel trong Excel: https://youtu.be/Bukqq7vupEg

Bài 21: Công thức mảng trong Excel: https://youtu.be/Qj2CtucX6yQ

Bài 22: Tạo báo cáo động Dashboard: https://youtu.be/HLBpUHYU6CI

Bài 23: Các phím tắt thông dụng: https://youtu.be/Xne7UmDP9TU

Bài 24: Record Macro: https://youtu.be/vM7i37Kkw80

Bài 25: Lập trình VBA Trong Excel: https://youtu.be/0a9m17AdKpM