Thanh navbar hay còn gọi là thanh điều hướng là thành phần mặc định của blog, hiển thị ngay đầu trang của blog bao gồm nhiều chức năng và rất tiện dụng cho người quản trị hay thành viên tham gia blog. Nhưng cũng có một số bạn muốn ẩn hoặc xóa hẳn đi.

Sau đây tôi sẽ hỗ trợ các bạn xóa thanh điều hướng navbar trên blogspot.

Cách 1: Ẩn thanh điều hướng navbar
Đăng nhập vào blog >> Mẫu >> Chỉnh sửa HTML sau đó bấm Crtl + F tìm đoạn ]]></b:skin> rồi dán trước nó đoạn code bên dưới.
#navbar {
height: 0px;
visibility: hidden;
display: none;
Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn xong cách ẩn thanh điều hướng navbar trên blog

Cách 2: Hướng dẫn xóa thanh điều hướng navbar trên blog.
Đăng nhập vào blog >> Mẫu >> Chỉnh sửa HTML >> Chuyển đến tiện ích >> Navbar1 sau đó xóa toàn bộ code bên dưới và lưu lại.
    <b:widget id='Navbar1' locked='true' title='Navbar' type='Navbar'>
      <b:includable id='main'>&lt;script type=&quot;text/javascript&quot;&gt;
    function setAttributeOnload(object, attribute, val) {
      if(window.addEventListener) {
        window.addEventListener(&#39;load&#39;,
          function(){ object[attribute] = val; }, false);
      } else {
        window.attachEvent(&#39;onload&#39;, function(){ object[attribute] = val; });
      }
    }
  &lt;/script&gt;
&lt;div id=&quot;navbar-iframe-container&quot;&gt;&lt;/div&gt;
&lt;script type=&quot;text/javascript&quot; src=&quot;https://apis.google.com/js/plusone.js&quot;&gt;&lt;/script&gt;
&lt;script type=&quot;text/javascript&quot;&gt;
        gapi.load(&quot;gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble&quot;, function() {
          if (gapi.iframes &amp;&amp; gapi.iframes.getContext) {
            gapi.iframes.getContext().openChild({
                url: &#39;https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\0752563298866083608435\46blogName\75K%C3%AAnh+%C4%90%E1%BA%A1i+Vi%E1%BB%87t+-+Th%E1%BB%A7+thu%E1%BA%ADt+blogger+(bl...\46publishMode\75PUBLISH_MODE_BLOGSPOT\46navbarType\75LIGHT\46layoutType\75LAYOUTS\46searchRoot\75//www.saoluu.com/search\46blogLocale\75en\46v\0752\46homepageUrl\75http://www.saoluu.com/\46vt\75-6365443394761325217&#39;,
                where: document.getElementById(&quot;navbar-iframe-container&quot;),
                id: &quot;navbar-iframe&quot;
            });
          }
        });
      &lt;/script&gt;&lt;script type=&quot;text/javascript&quot;&gt;
(function() {
var script = document.createElement(&#39;script&#39;);
script.type = &#39;text/javascript&#39;;
script.src = &#39;//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/google_top_exp.js&#39;;
var head = document.getElementsByTagName(&#39;head&#39;)[0];
if (head) {
head.appendChild(script);
}})();
&lt;/script&gt;
</b:includable>
    </b:widget>
Như vậy là bạn đã xóa hoàn toàn thanh điều hướng navbar trên blog.
Chúc bạn thành công.
Nếu gặp khó khăn trong quá trình thực hiện các bạn có thể liên hệ với mình hoặc để lại bình luận phía dưới để được hỗ trợ.