Đếm số thứ (CN, hai, ba, …) bất kỳ trong một khoảng thời gian

https://lh3.googleusercontent.com/-QyLv_Turkhpu4SeKlUY6qZ298h44dV2SiMnH4ySVjBrYu0lqPvT1rbnsRihK_17J8MI2pF_IIohshNT6gQ4NO-UBimvf9vnJEv2SQ8cpcuG3-GWvXfI3quIEI9XBbwF_RmcDOz46iVjX2CNc5XONwKmn7X9p4KAhtUy068oBdw5lMMivd7tEretEXFZS-Yv3UGzM_9VfOtz4Lko55Xi2vltCbgg4j532Jrh5XtwIgh1POzapivBPQpW-nQ2bEA66uwhP7Laqh8IkJWKsRsbbAhEX52j4cxZqIrMEYdpoX-uCFon46h4PEhRu3X46Ci4YHrGsnmnEy0HgTXvrreuhIqspm3orP5kRpWLM5_COqhKequxoeExprTKStAWpd1LKu-dXeVX8UzbUvsv18qjFpeLinhNRelr_OjwIkHV2917KehEIqpQOFThqLwp2XLo4lC4b3h9iw3CvCppMi5QMiRhZ4WY1F3y3zRnlT1UZQceLfER1RQc_IXhVpytr29aK_Zp0ZrPRyyFsoRui2hA5_v5PIIsXeEcZ2Em1yDxOjjGcG14nL1OcC6n9riIXkCkhFeW4ieln8DODQof3OQznWIsnW0FPsEGhWYirTXgCXTCpyZJEOPsF5FI3VmGHWc=s250-no

Đếm số ngày chủ nhật: =INT((B2-A2-MOD(B2-1,7)+7)/7)

Đếm số ngày thứ hai: =INT((B2-A2-MOD(B2-2,7)+7)/7)

Đếm số ngày thứ ba: =INT((B2-A2-MOD(B2-3,7)+7)/7)

Đếm số ngày thứ tư: =INT((B2-A2-MOD(B2-4,7)+7)/7)

Đếm số ngày thứ năm: =INT((B2-A2-MOD(B2-5,7)+7)/7)

Đếm số ngày thứ sáu: =INT((B2-A2-MOD(B2-6,7)+7)/7)

Đếm số ngày thứ bảy: =INT((B2-A2-MOD(B2-7,7)+7)/7)

(Với A2 là ngày bắt đầu, B2 là ngày kết thúc)

Theo giaiphapexcel.com

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Close Menu