Để viết công thức Toán trong Blog này bạn cần nhớ cú pháp: $\lenh toan hoc$ (tức là cặp thẻ "đô la" bao quanh "\lệnh toán học"). Cụ thể ta có các lệnh toán học đơn giản thường gặp như sau:

Lệnh toán học

Công thức toán tương ứng

Minh họa

(cơ số)^{số mũ} $(\text{cơ số})^{\text{số mũ}}$ $(a+b)^{2009}$
\sqrt{biểu thức dưới căn} $\sqrt{\text{biểu thức dưới căn}}$ $\sqrt{2009}$
\sqrt[bậc n]{biểu thức dưới căn} $$\sqrt[\text{bậc n}]{\text{biểu thức dưới căn}}$$ $$\sqrt[3]{2009}$$
\frac{tử số}{mẫu số} $$\frac{\text{tử số}}{\text{mẫu số}}$$ $$\frac{a-b}{a+b}$$
\sin (biểu thức) $$\sin (\text{biểu thức})$$ $$\sin (3a+b)$$
\cos (biểu thức) $$\cos (\text{biểu thức})$$ $$\cos (a+3b)$$
\tan (biểu thức) $$\tan (\text{biểu thức})$$ $$\tan (a-3b)$$
\cot (biểu thức) $$\cot (\text{biểu thức})$$ $$\cot (3a-b)$$
\log_{cơ số} (biểu thức) $$\log_{\text{cơ số}}(\text{biểu thức})$$ $$\log_4 (1+\sqrt{3x})$$
\ln (biểu thức) $$\ln (\text{biểu thức})$$ $$\ln (\sqrt{3x-1}+2)$$
\int_{cận dưới}^{cận trên}f(x)dx $$\int_{\text{cận dưới}}^{\text{cận trên}}f(x)dx$$ $$\int_{1}^{3}\sqrt{3x-1}dx$$
\rightarrow $$\rightarrow$$ $$(*)\rightarrow (**)$$
\Rightarrow $$\Rightarrow$$ $$(*)\Rightarrow (**)$$
\leftarrow $$\leftarrow$$ $$(*)\leftarrow (**)$$
\Leftarrow $$\Leftarrow$$ $$(*)\Leftarrow (**)$$
\Leftrightarrow $$\Leftrightarrow$$ $$(*)\Leftrightarrow (**)$$
\begin{cases}Phương trình (1)\\Phương trình (2)\end{cases} $$\begin{cases}\text{Phương trình (1)}\\ \text{Phương trình (2)}\end{cases}$$ $$\begin{cases}x-y=0\\x+y=4\end{cases}$$

Nguồn: toanvalatex.blogspot.com

P/S: Có thể dùng Mathtype 5.0 trở về sau đánh công thức rồi Paste vào

Chú ý: Trước khi dùng Mathtype để copy thì phải chuyển về chế độ "Cut/Copy ..." là MathML or Latex